شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

ممنوعیت کشت گیاهان تراریخت در استرالیا مورد تجدیدنظر قرار میگیرد
منبع: بنگاه خبری استرالیا/18 مرداد 1386

مدت اعتبار ممنوعیت کشت گیاهان تراریخت در جنوب استرالیا در آوریل/فروردین آینده به سر خواهد آمد و اکنون بحث بر سر تغییر مقررات مربوط به این ممنوعیت ادامه دارد. "جان لوش"، یکی از رؤسای سابق اتحادیه کشاورزان جنوب استرالیا و مدیر بخش علوم غذایی "بنیاد آینده" میگوید حدود 70% جامعه منطقه اکنون طرفدار کشت گیاهان تراریخت هستند.
وی معتقد است که مقرراتی که گیاهان غیر تراریخت را در برابر آلوده شدن به مواد تراریخت حفظ کند همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. وی اثر کشت گیاهان تراریخت بر طبیعت را مفید ارزیابی میکند: "به عنوان نمونه، کلزای تراریختی وجود دارد که ازت را به نحو کارامدتری مصرف میکند و میتواند به کاهش مصرف کود ازته کمک کند. این تنها یک جنبه مثبت قضیه است."
"لوش" معتقد است استفاده نکردن از این فناوری موجب عقب افتادن صنعت استرالیا از کشورهایی شده که این فناوری را به کار گرفته اند. وی توضیح میدهد: "ما باید سریع تر پیشرفت کنیم. ما شاید حدود ده سال از کشورهایی که از این فناوری استفاده میکنند عقب باشیم. به کمک رقمهای جدید، ما این توانایی را داریم که به سرعت پیشرفت کنیم ضمن اینکه این فناوری میتواند برای محیط زیست نیز بسیار سودمند باشد

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________