شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

حذف ژن: روش جديد حفاظت از محصولات زراعي در برابر "آلودگي تراريخت"
منبع: SciDev.Net/27 بهمن 1385

دانشمندان چيني و امريكايي راهكاري طراحي كرده‌اند كه از فعال شدن ژن‌هاي گياهان تراريخت جلوگيري مي‌كند. اين دستاورد مي‌تواند جانشين مناسبي براي ژن‌هاي "نابودگر" باشد. اعضاي گروه پژوهشي پيش‌بيني مي‌كنند كه به كمك اين روش نياز كشاورزان فقير به بذرهاي تراريخت گران‌قيمت از بين مي‌رود.
راهكار مزبور موسوم به "حذف كننده ژن"، ژن‌هاي تراريخت را با موفقيت از ريخته ارثي بذر و گرده توتون تراريخت حذف كرد.
اگر بتوان اين روش را براي گياهان زراعي ديگر نيز پياده كرد، امكان توليد گياه غيرتراريخت از بذر تراريخت فراهم مي‌شود. پيش از اين شركتهاي توليد كننده بذر براي جلوگيري از "مهاجرت" ژن‌ها، از ژن‌هاي "نابودگر" استفاده مي‌كردند. اين ژن‌ها منجر به عقيم شدن بذر مي‌شوند و باعث مي‌شوند كه ژن از گياه تراريخت به گياه عادي منتقل نشود. به اين ترتيب ژن تراريخت در طبيعت منتشر نشده و در نتيجه در انحصار شركت توليد كننده باقي مي‌ماند.
اما براي كشاورزان كم درآمد كشورهاي در حال توسعه، اين بدان معني بود كه هر سال بذر گران‌قيمت تراريخت بايد از شركت توليد كننده خريداري مي‌شد.
گروههاي پژوهشي نشانگرهاي ژنتيكي‌اي طراحي كردند كه وقتي در اطراف ژن قرار مي‌گيرد، سلول گياهي ژن را "بيگانه" تلقي كرده و آن را از ريخته ارثي خود حذف مي‌كند. با وارد كردن اين نشانگرها به ريخته ارثي توتون تراريخت، تمام ژن‌هاي ناخواسته از ريخته ارثي گرده و بذرهايي كه در گلخانه توليد شده بود حذف شد.
"كمينگ لو" و گروه همكار از مركز زيست‌فناوري چين از دانشگاه جنوب‌غرب و گروه پژوهشي دانشگاههاي كانكتيكات و تنسي در ايالات متحده، يافته‌هاي خود را در نشريه Plant Biotechnology Journal منتشر كردند. [چكيده مقاله]
"محمد جبرئيل" بيوتكنولوژيست مصري‌تبار دانشگاه گنت بلژيك، معتقد است اين دستاورد به كشاورزان كم درآمد امكان مي‌دهد به سنت گذشته خود، يعني نگهداري بذر و كشت آن در سالهاي بعد، پايبند بمانند؛ كاري كه با خريد بذرهاي عقيم شده تجاري ممكن نبوده است.
وي همچنين معتقد است اين روش مي‌تواند نگراني‌هاي مصرف‌كنندگان را در مورد مواد غذايي تراريخت برطرف كند.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________