شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

توليد ميوه غيرتراريخت از درخت تراريخت
منبع: نيوساينتيست/16 آبان 1380

گونه ويژه‌اي از گردو توليد شده كه هم مي‌تواند رضايت توليد كننده را جلب كند و هم مصرف كننده را. ريشه اين گونه در برابر بيماري‌هاي باكتريايي مقاوم است، اما ميوه‌هاي آن تراريخت نيستند.
باكتري "اگروباكتريوم Agrobacterium" در تعداد زيادي از گونه‌هاي درختان ميوه و به ويژه مو، عامل بيماري‌اي به نام "تاول تاجي" است. اين باكتري از طريق زخمهاي ايجاد شده در گياه وارد ريشه شده و ژن‌هاي مولد غده را به گياه منتقل مي‌كند و باعث رشد غير عادي سلول‌هاي آلوده و ايجاد غده مي‌شود.
تيم پژوهشي "آبهايا داندكار" در دانشگاه ديويس كاليفرنيا موفق شده‌اند با فعال كردن يك سازوكار دفاعي در گياه، جلوي فعاليت اين ژن را بگيرند [متن كامل مقاله]. آنها نوعي سويه تراريخت در گوجه‌فرنگي و گياه آرابيدوپسيس (از خانواده كلم) توليد كردند كه ناحيه مربوط به بيماري در ‌DNA آنها دستكاري شده و در هنگام نسخه‌برداري، mRNA نسخه برداري شده به دليل شكل سه بعدي متقارن، تا مي‌خورد. از آنجايي كه گياهان به طور طبيعي RNA دو رشته‌اي ندارند، RNA تا خورده (دو رشته‌اي شده) مهاجم تلقي شده و توسط سيستم دفاعي گياه تكه تكه مي‌شود. اين فرايند منجر به تحريك سيستم دفاعي گياه در برابر ساختارهاي مشابه شده و باعث مي‌شود گياه ژن‌هاي مشابه را كه از باكتري وارد شده نيز نابود كند.
از اين راهكار براي بهبود روشهاي قديمي توليد در گردو استفاده خواهد شد. رقمهاي پرمحصول گردو روي پايه‌هاي تراريخت مقاوم به باكتري قلمه زده خواهند شد. به اين ترتيب گردوي پرمحصول در برابر بيماري باكتريايي محافظت مي‌شود بدون آنكه تغييري در ريخته ارثي آن ايجاد شود.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________