شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

ورود ناخواسته ذرت شيرين تراريخت به زلاندنو
منبع: تارنماي خبري اسكوپ/10 آذر 1385

وزارت كشاورزي زلاندنو در حال بررسي ورود ناخواسته ذرت شيرين تراريخت به اين كشور است. اين ذرت‌ها در محموله‌اي يافت شده كه در ماه اكتبر/آذر گذشته توسط وزارتخانه مزبور "عاري از مواد تراريخت" شناخته شده بود. دو محموله وارداتي از ايالات متحده جمعاً 1800 كيلوگرم وزن داشتند.
هر محموله داراي گواهينامه‌اي بود كه حاكي از منفي بودن آزمونهاي وجود مواد تراريخت بود، اما بررسي بيشتر محموله‌هاي اصلي در مبداء نشاندهنده وجود مواد تراريخت در آن محموله بود. اكنون احتمال داده مي‌شود مواد تراريخت به ميزان ناچيزي وارد زلاندنو شده باشد.
وزارت كشاورزي زلاند نو در حال رديابي مكاني است كه اين بذرها به آنجا فرستاده شده. بذرهاي مزبور براي كشت در 400 هكتار زمين كافي است. گواهينامه‌هايي كه همراه اين بذرها بود حاوي هيچ اطلاعاتي كه نوع دستكاري ژنتيكي را روشن كند نبوده است. همكاري تنگاتنگي بين وزارتخانه مزبور و كليه شركتهايي كه با اين محموله‌ها مربوط بودند وجود دارد و مشورت براي اقدامات اجرايي بعدي در حال انجام است. اين وزارتخانه همچنين در حال روشن كردن جزئيات اين اشتباه و طراحي اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از تكرار آن است.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________