شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

آلودگي گسترده گياهان زراعي با مواد تراريخت
منبع: نيوساينتيست/4 اسفند 1382

دانشمندان آمريكايي نسبت به بروز "خطر براي سلامت انسان" هشدار داده‌اند. اين هشدار در پي مطالعاتي داده شد كه نشان مي‌داد رقمهاي زراعي سنتي با DNA مواد تراريخت آلوده شده است.
اتحاديه دانشمندان مسئول گزارشي منتشر كرد مبني بر اينكه گياهان تراريخت مولد مواد دارويي رقمهاي زراعي را آلوده كرده‌اند. "مارگارت ملون" يكي از نويسندگان اين گزارش مي‌گويد: "اگر ژن‌هاي مولد دارو وارد ريخته ارثي ذرت زراعي شود، اين امكان هست كه ذرت مزبور به طور ناخواسته مواد دارويي توليد كند."
در تحقيقات انجام شده، ريخته ارثي گياهان براي توليد پروتئين‌هايي با هدف بهبود بيماريهاي مختلف از جمله زخمها، سيستيك فيبريوسيس، نارسايي كبدي، كم‌خوني، سرطان، و همچنين واكسن‌هاي هاري، وبا، و تب برفكي دستكاري شدند. توليد كنندگان مواد دارويي موظف هستند از ورود داروها به چرخه مواد غذايي جلوگيري كنند. اما در حال حاضر هيچ نظارتي بر جلوگيري از پراكنده شدن DNA گياهان توليد كننده دارو وجود ندارد.
اين اتحاديه از دو آزمايشگاه خصوصي خواست كه وجود توالي‌هاي خاص رقم‌هاي تراريخت را در رقمهاي تجاري سه گياه ذرت، سويا، و كلزا را بررسي كنند. اين توالي‌ها بيشتر مربوط به ژن‌هاي ايجاد مقاومت به حشره كش بودند.
نتيجه اين بررسي نشان داد بخش زيادي از بذرهاي آزمايشي حاوي مقدار ناچيزي از ژن‌هاي تراريخت است. يك درصد كل بذرها در بيش از نيمي از بسته‌هاي بررسي شده حاوي ژن تراريخت بودند.
با وجودي كه دليل محكمي براي خطرناك بودن اين بذرها در دست نيست، اما اين نگراني وجود دارد كه اين امر در مورد نسل‌هاي بعدي گياهان تراريخت مولد دارو صدق نكند. ملون توضيح مي‌دهد: "آلودگي بذر به معني آلودگي منابع غذايي است، و احتمال آلودگي منابع غذايي با مواد تراريخت مولد دارو نبايد ناديده گرفته شود. چنين وضعيتي مي‌تواند يك تهديد بالقوه براي سلامت انسان باشد."
تا كنون بيشتر نگاه‌ها متوجه آلودگي گياهان طبيعي به گرده تراريخت بوده است، اما نويسندگان گزارش احتمال مي‌دهند بخش عمده آلودگي مشاهده شده ناشي از مخلوط شدن بذرها هنگام نگهداري بوده است.
به دليل موجود نبودن فناوري لازم، DNA مولد مواد دارويي در گياهان زراعي رديابي نشده است. اما "جين ريسلر"، بيماري شناس و يكي ديگر از نويسندگان گزارش معتقد است تا زماني كه عكس آن ثابت نشده است، بايد فرض كرد ژن‌هاي تراريخت امكان آلوده كردن رقم‌هاي طبيعي را دارند.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________