شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

مطالعه نمونه‌هاي باستانشناسي، مهندسان ژنتيك را تبرئه مي‌كند
منبع: تازنماي خبري اوركالرت/11 مهر 1385

نتايج مطالعات ژنتيكي كه به منظور مطالعات ديرين شناسي انجام شده، باعث آغاز مجدد مجادله‌هايي درباره توليد گياهان تراريخته خواهد شد.

پروفسور "جوهاشيم مسينگ" سرپرست گروه تحقيقاتي و مدير مؤسسه ميكروبيولوژي واكسمن در دانشگاه نيوجرسي در روتگرز مي‌گويد: "يافته‌هاي ما از نوعي فرايند تكامل پرده برميدارد كه طي آن طبيعت با روشي شبيه روشهاي نوين مهندسي ژنتيك ريخته ارثي جانداران را تغيير مي‌دهد. اكنون ما بايد در قضاوتهايي كه در مورد غيرطبيعي بودن كار مهندسان ژنتيك و محصول كارشان داريم تجديدنظر كنيم."
وي مي‌افزايد: "با مقايسه دو قطعه از كروموزوم ذرت و سپس مقايسه آنها با كروموزوم برنج، توانستيم بخشي از تاريخچه تكامل ژنتيكي را شبيه سازي كنيم كه محتوي مقدار زيادي "بهم خوردگي و جابجايي ريخته ارثي" بود.
گروههاي مخالف دسنتكاري ژنتيكي بر اين باورند كه در حالي كه تكامل گياهان زراعي در طبيعت سازوكاري "طبيعي" دارد، مهندسان ژنتيك در دستكاري ژنتيكي متكي به "تصادف كور" هستند كه منجر به بهم ريختن ترتيب اطلاعات ژنومي جاندار مي‌شود. دليل مهم دانستن ترتيب ژنها، استناد به مشاهده فراوان آن در ژنومهاي جانوري بوده است. اما تيم پژوهشي نشان داد كه نامرتب بودن و "متحرك" بودن اطلاعات ژنتيكي در گياهان بسيار بيش از آني بود كه تا كنون تصور مي‌شد.
ذرت با توليد سالانه 9 ميليارد بوشل (252 ميليون تن) به ارزش 30 ميليارد دلار عمده‌ترين محصول زراعي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهد. اين محصول منبع غذايي مهم كشورهاي در حال توسعه و نيز منبع سوخت زيستي بشمار مي‌رود. برنج نيز منبع غذايي نيمي از جمعيت جهان محسوب مي‌شود.
اكنون مدتهاست كه معلوم شده كه تعداد كروموزومهاي يك گونه طي زمان دستخوش تغيير مي‌شود، اين تغيير در برخي مراحل تكامل به شكل چهار، شش، يا هشت برابر شدن تعداد كروموزومها بروز مي‌كند. مسينگ در اين باره توضيح مي‌دهد: "احتمالاً ذرت در 5ميليون سال گذشته چهار سري كروموزوم داشته كه با حذف تدريجي، دو سري آن باقيمانده است."
با اين تغيير در سطح كروموزومي، حذف، مضاعف شدن، و جابجايي قطعات كروموزومي به فراواني روي مي‌دهد. به همين علت ژنوم گياهي داراي چيدماني به هم ريخته و همچنين بخشهاي مضاعف شده است. در مورد ژنوم ذرت معلوم شد بخشهايي از ژنوم حذف شده و برخي ژنها در وسط ژنهاي ديگر قرار گرفته و اندازه آن ژن را تغيير داده است.
تيم تحقيقاتي نشان داد كه حدود 10 درصد ژنوم مطالعه شده ذرت اصلاً در برنج ديده نشد و 20 درصد آن نيز در مكانهاي جديد مشاهده شد. ژنها در ذرت جابجايي چشمگيري داشتند: 20 تا 25 درصد ژنها حين تكامل به مكانهاي ژني ديگر رفته بودند. دو سوم چهار سري كروموزوم اجدادي به طور كامل ناپديد شده بودند. ژنها به مكانهايي جديد رفته و عملكرد آنها دستخوش تغيير گرديده است.
مسينگ اميدوار است اين مطالعه در شناخت نحوه تكامل غلات به دانشمندان و كشاورزان كمك كند. وي مي‌گويد: "خزانه ژني عظيم گياهي منبع مهمي براي انتخاب ژن و انتقال آن به گروه وسيعي از گياهان است. به اين ترتيب مي‌توان گياهاني به دست آورد كه با روشهاي متعارف بهنژادي امكان توليدشان نبود. ما مي‌توانيم با دست بردن در ريخته ارثي گياهان، گونه‌هاي پايدارتر و سالمتر توليد كنيم و اثرات منفي زراعت بر محيط زيست را كاهش دهيم."

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________