شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

زلاندنو در انتظار ورود كلم تراريخت به بازار
منبع: نيوزتاك/10 آبان 1385

صدور مجوز براي آزمايش‌هاي مزرعه‌اي كلم تراريخت مقاوم به حشرات راه سبزي‌هاي تراريخت به بازار را هموار مي‌كند. مؤسسه تحقيقات غذا و گياهان زراعي زلاندنو براي ارزيابي عملكرد چند نوع سبزي از خانواده كلم درخواست مجوز كرده است.ريخته ارثي اين رقمها براي مقاومت به آفات دستكاري شده.
دكتر "ماري كريستي" سرپرست تيم تحقيقاتي محل انجام اين ارزيابي را "مخفي" اعلام كرد و افزود گياهان آزمايشي در اين مكان در معرض آفات طبيعي كلم بخصوص پروانه‌ها قرار مي‌گيرند. به گفته وي اين ارزيابي به شدت كنترل خواهد شد و هيچ گياه آزمايشي اجازه توليد گرده نخواهد يافت و كليه آنها بعد از آزمايش معدوم مي‌شوند. وي همچنين نتيجه بررسي‌هاي آزمايشگاهي و گلخانه‌اي را "عالي" توصيف كرد و گفت ارزيابي اين گياهان در شرايط طبيعي مقاومت واقعي آنها را به پروانه‌ها معلوم خواهد كرد. وي تحقيق حاضر را مشابه تحقيقاتي مي‌داند كه در كشورهاي ديگر منجر به توليد پنبه و ذرت تراريخت شده است.
از سوي ديگر، مخالفان دستكاري ژنتيكي اين آزمايش را "نگران كننده" مي‌دانند. "سو كجلي" نماينده مجلس و عضو حزب سبزها يادآوري مي‌كند گياهان تراريخت مزبور خويشاوند بسياري از علفهاي هرز تيره كلم هستند و باور شدن علفهاي هرز با گرده تراريخت و مقاوم شدنشان به حشره‌كش مي‌تواند دردسرساز باشد. وي اصرار دارد مؤسسه مزبور جبران كليه خسارتهاي ناشي از آلودگي‌هاي احتمالي را بر عهده گيرد.
وي معتقد است شهروندان زلاندنو به روشني خواهان كشوري عاري از مواد تراريخت هستند و علاقه‌اي به محصولات غذايي تراريخت ندارند. وي پيش‌بيني مي‌كند بازار اين گونه مواد در زلاندنو رونقي نداشته باشد. به گفته وي تنها عده كمي از كشاورزان ممكن است از اين محصول سود ببرند حال آنكه خطرات آن براي اقتصاد و نيز خوشنامي زلاندنو بسيار زياد است

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________