شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

تولید ذرت تراریخت مولد واکسن پرندگان
تارنمای علم و توسعه /27 مرداد 1385

پژوهشگران مکزیکی با دستکاری ژنتیکی ذرت، رقمی تولید کردند که مولد واکسن خوراکی نیوکاسل است؛ بیماریی که مهمترین عامل مرگ و میر پرندگان در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.
نتایج این پژوهش که در مجله Transgenic Research منتشر شده [متن کامل مقاله]، این امید را ایجاد کرده که بتوان جلوی مرگ و میرهای گسترده را، به خصوص در واحدهای کوچک، گرفت.
واکسن خوراکی نیوکاسل در بازار یافت می شود، اما تهیه آن برای روستاهای کوچک معمولاً مشکل است.
«اکتاویو گوئه ره رو آندراده» و همکاران از مرکز پژوهشها و علوم پیشرفته گواناخواتو بخشی از DNA ویروس نیوکاسل را به ذرت منتقل کردند.
جوجه هایی که از این ذرت تغذیه کرده بودند پادتن های ویروس نیوکاسل را در بدنشان تولید کردند. میزان پادتن تولید در حد واکسن های تجاری بود.
«فرانتس دلبرگ» از شبکه توسعه مرغداری خردمقیاس این بیماری را یکی از مهلک ترین بیماریهای پرندگان می داند. وی می گوید: «رساندن واکسن تجاری به دست میلیونها مرغدار کم درآمد در سراسر جهان مشکل بزرگی است، و این نوع ذرت ممکن است بتواند این مشکل را حل کند.» وی موفقیت این روش را بسته به این می داند که ذرت تراریخت مزبور تا چه حد در دسترس کشاورزان فقیر باشد. وی یاد آوری می کند که کشاورزان فقیر و زنان (که بخش عمده ای از مرغداران خرده پا را در کشورهای فقیر تشکیل می دهند) معمولاً به سختی به فناوریهای نوین دسترسی دارند.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________