شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

توقف توليد گونه دستکاری شده گندم

طرح عرضه نخستين گونه گندم که از نظر ژنتيکی دستکاری شده بود به دليل عدم استقبال مصرف کنندگان متوقف شده است. متن كامل


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________