شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar


صدور مجوز گياهان تراريخته در انگلستان
منبع: نيچر

در فصل زراعي آينده (بهار 2003 ميلادي\1383 خورشيدي), كشاورزان انگليسي مجاز خواهند بود نسبت به كشت ذرت تراريخته اقدام كنند. كميته مشاور دولت بريتانيا در اين باره گفت كشت اين نوع ذرت در صورت استفاده مناسب از علفكشها, اثر منفي بر زيستگاههاي طبيعي نخواهد گذاشت.
اين كميته همچنين در مورد كشت دو گونه در دست بررسي ديگر, اظهار داشت بهره گيري از روشهاي مناسب مديريت مزرعه ميتواند از اثرات منفي آن بر زندگي حشرات و گياهان وحشي جلوگيري كند.
اين خبر براي پژوهشگران تعجب آور نخواهد بود, چرا كه اساس آن مطالعاتي است كه طي سه سال تاثير كشت ذرت, كلزا, و چغندر قند تراريخته را بر حيات وحش بريتانيا در سطح مزرعه اي ارزيابي كرد و گزارش نهايي آن اكتبر\آذر گذشته منتشر شد. كميته مشاور آزادسازي گونه ها در طبيعت كه تهيه اين گزارش را به عهده داشت, نتايج علمي ارزيابي ياد شده را به صورت مجموعه اي از رهنمودها به دولت ارائه داد.
در ابتداي انتشار اين گزارش, رسانه ها نتايج آن را به صورت "زيانبار" بودن اين كشتها براي طبيعت تفسير كردند. اما بعدا روشن شد كه اثرات منفي بر روي حيات وحش از ناحيه علفكشهاي مورد استفاده به وجود آمده بود.
براي مثال, در كشتهاي كلزا و چغندر نوعي علفكش قوي استفاده شده بود كه طبعا باعث كاهش جمعيت علفهاي هرز و حشرات شده بود, اما در ذرت, كشتهاي طبيعي با علفكش بسيار قوي آترازين سمپاشي شدند, كه تاثير آن در از بين رفتن حشرات و علفهاي هرز كمتر از علفكشي بود كه در مزارع ذرت تراريخته به كار گرفته شده بود.
بر اين اساس اين كميته چنين نتيجه گرفت كه كشاورزان ميتوانند با رعايت نكاتي از قبيل افزايش فاصله بين رديفهاي كشت, از برخي از اثرات منفي علفكشها پرهيز كنند. در اين گزارش آمده: "روشهاي تعديل كننده اي وجود دارد كه كشاورزان با استفاده از آنها ميتوانند از برخي اثرات زيانبار دوري جويند."
اما اين هنوز براي طرفداران كشت گياهان تراريخته خبر خوبي به حساب نمي آيد: اتحاديه اروپا كاربرد آترازين را ممنوع كرده, و كميته مشاور بر اين باور است كه مطالعه ذرت طبيعي تيمار شده با علفكشهاي ضعيفتر (مشابه آنچه در ذرت تراريخته انجام شد) و مقايسه آن با نتايج به دست آمده از مزارع ذرت تراريخته لازم است, چرا كه ممكن است مزيت ذرت تراريخته به آن ميزان كه در آزمايش اوليه ديده شد نباشد.
دولت بريتانيا اعلام كرده نظر خود را در مورد گزارش كميته ظرف شش هفته آينده اعلام ميكند. گزارشي كه هم اكنون در دست دولت است, حاوي جزييات ديگري در مورد جنبه هاي علمي كشت گياهان تراريخته نيز هست, و تصميمي كه دولت بريتانيا در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد به شدت مورد توجه اتحاديه اروپا خواهد بود.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________