شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

بررسي پيامدهاي زيست محيطي كشت چغندرقند تغيير يافته ژنتيكي
منبع: نيوساينتيست

بر اساس پژوهشهاي بحث برانگيزي كه اخيرا در زمينه پيامدهاي كشت گياهان تغييريافته ژنتيكي بر عواملي نظير پديده گرم شدن جهاني, تخريب لايه ازن, و آلودگيهاي دريايي انجام شده است, چغندر تغيير يافته ژنتيكي نسبت به رقمهاي معمولي اثر منفي كمتري بر طبيعت ميگذارد.
به گفته "ريچارد فيپس" از دانشكده كشاورزي دانشگاه ردينگ انگلستان, بسته به اينكه كدام اثر مورد مطالعه بوده, رقمهاي تغيير يافته ژنتيكي چغندر بين 15 تا 50 درصد برتر از رقمهاي معمولي بودند.
به گفته "فيپس" و همكارش "ريچارد بنت", اين برتري بيشتر مربوط به كاهش استفاده از علفكش و آفتكشها است, كه به تبع آن استفاده از تراكتور و مصرف سوخت نيز كاهش يافته و اثر منفي آن بر پديده گرم شدن زمين, كمتر خواهد بود.
اين يافته ها در تضاد با نتيجه هاي بدست آمده از پژوهش جامعي است كه اخيرا در انگلستان انجام شده است. در پژوهش ياد شده اثر كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي بر حيات وحش, در مقياس كلان (مزرعه اي) بررسي شده بود, و طي آن زيان رساني چغندر قند و كلزاي تغيير يافته ژنتيكي "بيشتر" از رقم معمولي توصيف شده بود. در مورد ذرت, تفاوت خاصي بين رقمهاي معمولي و تغيير يافته ژنتيكي (مقاوم به علفكش) مشاهده نشد, هرچند نتايج به دست آمده از آن ممكن است در آينده منجر به ممنوعيت استفاده از علفكش در مزارع ذرت معمولي در اروپا شود.
در پژوهش "فيپس" و "بنت", داده ها از مقالات منتشر شده و مزارع كشاورزان جمع آوري شده است. آنها با استفاده از يك روش استاندارد شده, پارامترهايي از قبيل انرژي لازم براي توليد علفكش و مصرف گازوييل تراكتور حين سمپاشي را تعيين كردند. علاوه بر اين, مصرف ساير منابع طبيعي براي اين منظور و نيز ميزان آلودگي هاي ايجاد شده هم در اين تحليل لحاظ شده بود.
"فيپس" معتقد است اين روش تحليل -كه خود آنرا "تحليل چرخه حياتي" مينامد- قابل تعميم به انواع سيستمهاي زراعي است: "دليلي وجود ندارد اين روش تحليل در مزارع عادي يا مزارع عاري از مواد شيميايي (ارگانيك) قابل استفاده نباشد." وي اين روش بررسي را كلي نگرانه تر ميداند و بر اين باور است كه تصويري كه از اين تحليل به دست مي آيد جامع تر از نتايج پژوهش مزرعه اي ياد شده در بالاست كه تنها اثر بر حيات وحش را بررسي كرده است. او مي افزايد: "من شكي ندارم كه پژوهشهاي انجام شده در سطح مزرعه كار ارزشمندي است. اما در آن پژوهش تنها يك جنبه موضوع مطالعه شده است."
اما "لس فيربنك" مدير پژوهشهاي مزبور, ديدي متفاوت نسبت به بررسي جنبه هاي زيست محيطي دارد: او معتقد است كه محافظت از زيستگاه پرندگان نسبت به صرفه جويي در مصرف سوخت تراكتور اهميت بيشتري دارد.

 

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________