شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

چكيده نتايج به دست آمده در مورد اثرات زيست محيطي كشت محصولات تغيير يافته ژنتيكي در بريتانيا
برگرفته از خبر روزنامه اينديپندنت

 

اين آزمايشها بر روي سه نوع محصول تراريخته (ذرت, چغندرقند, كلزا) طي سه سال با صرف هزينه اي بالغ بر 5.5ميليون پوند انجام شد.

چكيده نتيجه آزمايشها به اين شرح است:
كلزا
كشت كلزاي تراريخته تراكم پوشش گياهي را به ميزان چهارپنجم كاهش داد, ضمن انكه 25درصد كاهش جمعيت پروانه ها را نيز به دنبال داشت. همچنين فراواني بذرهايي كه منبع تغذيه جانوران وحشي به شمار مي آيند با كاهش همراه بوده است
چغندرقند
كاهش رشد گياهان وحشي در مزارع, به همراه 40% كاهش گلدهي گلها در حاشيه مزارع
ذرت
82% افزايش در ميزان بذر گياهان وحشي همراه با افزايش جمعيت حشرات مشاهده شد; اما پژوهشگران به دليل استفاده از علفكش آترازين (كه در اروپا منسوخ شده) اين نتايج را "واقعي" قلمداد نميكنند. ممكن است دولت بريتانيا تصميم نهايي در مورد مجاز يا غير مجاز بودن كشت گياهان تراريخته را تا تكرار اين آزمايش به تعويق بيندازد

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________