شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

دستكاري ژنتيكي قهوه براي كافئين كمتر
منبع: Nature


ظرف 3 الي 4 سال آينده, بوته هاي قهوه توليد شده در ژاپن دانه هاي قهوه كم كافئين توليد ميكنند. معلوم نيست كه آيا اين نوع قهوه براي بازاريابي نياز به كافئين زدايي شيميايي نيز خواهد داشت يا خير.
در حال حاضر كافئين قهوه طي فرايند پرهزينه اي از آن گرفته ميشود. برخي از اين روشها نظير شستشوي دانه قهوه با دي اكسيد كربن يا حلالهاي آلي, منجر به از دست رفتن تركيبات ديگر دانه و به دنبال آن كاهش طعم مطبوع قهوه ميشود. در روشي ديگر موسوم به فرايند Swiss Water, كافئين به وسيله صافيهايي از جنس كربن گرفته شده و قهوه خرد شده باقي ميماند.
"هيروشي سانو", سرپرست تيم توليد اين نوع قهوه (كه بوته هاي آن هم اكنون يكساله شده اند) از موسسه علوم و فناوري نارا در ژاپن  ميگويد: "از نظر تئوري اين قهوه بايد طعم قهوه معمولي را داشته باشد."
از سوي ديگر, ارزان بودن و احيانا سالمتر بودن اين نوع قهوه تضميني براي فروش خوب آن نخواهد بود. در حالي كه در ايالات متحده مردم توجه چنداني به دستكاري ژنتيكي مواد غذايي ندارند, در انگلستان افكار عمومي به شدت متوجه اين فناوري است. دولت بريتانيا در حال حاضر مشغول ارزيابي افكار عمومي است تا در مورد توليد تجاري گياهان تغيير يافته ژنتيكي تصميم گيري شود.
به گفته "ديويد بلاوكمب" از مركز پژوهشي John Innes انگلستان, احتمالا واكنش بازار نسبت به اين محصول مثبت خواهد بود. او مي افزايد: "ديدگاه در مورد اين محصول با گياهان مقاوم به علفكش يا حشره كش كه براي كشاورز -و نه مصرف كننده- مفيد هستند تفاوت خواهد داشت."
هم اكنون 10% قهوه توليدي دنيا از نوع كم كافئين بوده و تقاضا براي آن بسيار زياد است. قهوه پر كافئين عامل تشديد كننده عوارضي چون افزايش فشار خون, تپش قلب و كم خوابي به شمار ميرود.
از سوي ديگر سرمايه گذاري كلاني براي روشهاي صنعتي حذف كافئين انجام شده كه ميتواند مانعي براي جايگزيني رقم جديد قهوه باشد. بر همين اساس, "آلن كروزيه" از موسسه علوم دارويي و زيستي دانشگاه گلاسكو معتقد است قبل از رسيدن به مرحله توليد انبوه, بايد از وجود بازار آن اطمينان حاصل كرد.
در گياه جديد, يك ژن كليدي توليد كافئين حذف شده است. كافئين موجود در دانه اين نوع قهوه 70% كمتر از قهوه طبيعي -معادل سطح كافئين بعد از اعمال روشهاي صنعتي- است.
بوته هاي قهوه جديد از گونه Coffea canephora هستند, گونه اي كه بيشتر براي توليد قهوه آسياب شده استفاده ميشود. قدم بعدي, ايجاد تغيير مشابه در گونه arabica است, گونه اي كه بيش از 70% قهوه مصرفي جهان را شامل ميشود


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________