شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

پرورش گياهان تغيير يافته ژنتيكي نياز به كنترل مداوم دارد


منبع: BBC


به گفته پژوهشگران انجمن سلطنتي بريتانيا, در صورت كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي در اين كشور, نظارت مداوم بر آنها اجتناب ناپذير است. اين پژوهشگران افزودند وزيران كابينه به توصيه هاي 5 سال گذشته كارشناسان توجه نداشته اند.
اين انجمن معتقد است كه اتكا به حدس و گمانهاي خوشبينانه, تصميم صحيحي نخواهد بود.
در پاسخ به گزارش دولت در زمينه محصولات تغيير يافته ژنتيكي, انجمن بر اين امر تاكيد دارد كه دولت ناگزير از بازبيني در سازوكارهاي نظارت بر توليد اينگونه محصولات و اثر آن بر محيط زيست است.
در اين پاسخ همچنين از دولت بريتانيا و نيز اتحاديه اروپا خواسته شده كه برنامه اي براي ارزيابي هاي بلند مدت تدوين كرده و به مرحله اجرا بگذارند.
پروفسور "پاتريك بيتسون" از اين انجمن ميگويد: "ما 5 سال پيش نيز به دولت هشدار داديم كه تدوين برنامه هاي بلند مدت براي ارزيابي اثرات زيست محيطي محصولات تغيير يافته ژنتيكي امري ضروري است, اما به اين هشدار توجه كافي نشده است. اما خوشبختانه كميته مشاور در تغييرات زيست محيطي نسبت به اين امر حساسيت نشان داده است.
اگر تصميم بر اين باشد كه گياهان تغيير يافته ژنتيكي در مقياس تجاري توليد شود, لازم است كه بريتانيا و اتحاديه اروپا براي تعيين مزيت ها و ضررهاي احتمالي اين كار, تاثير اين اقدام بر طبيعت را در بلند مدت زير نظر بگيرند.
اتكا به براوردهاي اوليه و اميد بستن به اينكه همه چيز طبق برنامه پيش خواهد رفت عمل سنجيده اي نميباشد."
انجمن سلطنتي همچنين معتقد است كه مسئولين تهيه گزارش دولت بايد به نتيجه هاي به دست آمده از ارزيابي هاي مزرعه اي نيز توجه كند. باور اعضاي انجمن اين است كه محصولات تغيير يافته ژنتيكي در صورت كاربرد صحيح ميتواند منافعي جهاني به ارمغان بياورد.
پروفسور "بيتسون" مي افزايد: "تصميم گيري در مورد آينده استفاده از محصولات تغيير يافته ژنتيكي اقدامي حياتي است ... كه ميتواند آينده بشريت و منابع طبيعي را تحت تاثير خود قرار دهد. اتخاد اين تصميم بايد بر مبناي بهترين يافته هاي علمي ممكن باشد...توليد محصولات تغيير يافته ژنتيكي ميتواند راه حل تامين غذاي جمعيت رو به افزايش زمين باشد, بدون آنكه اثر چشمگيري بر طبيعت بگذارد. بديهي است كه براي شناخت بهتر اين مزيت ها ناگزير تكامل اين فناوري خواهيم بود."
در آينده نزديك, نظر سنجي عمومي گسترده اي در اين باره به عمل خواهد آمد (اينجا را ببينيد) پس از اين نظرسنجي دولت در زمينه توليد تجاري اين محصولات تصميم خواهد گرفت.
"توني كامز" از شوراي زيست فناوري كشاورزي بريتانيا, به خبرنگار BBC گفت: "صنعت زيست فناوري تا كنون ميليونها پوند صرف كرده تا اطمينان حاصل كند كه اين محصولات بر طبيعت اثر منفي نخواهند گذاشت. تمامي توليدات تغيير يافته ژنتيكي قبل از ارائه به بازار مورد دقيق ترين ارزيابي ها قرار خواهند گرفت."
نظارت بلند مدت بر اثرات غير قابل پيش بيني اين محصولات, هدف اصلي تصميم اخير اتحاديه اروپا بوده, و بخش صنعت ملزم است كه در اين چهارچوب عمل كند. در غير اين صورت روش ديگري براي استفاده از مزايايي كه 6ميليون كشاورز در 17 كشور دنيا از آن بهره ميبرند وجود نخواهد داشت.
"پيت رايلي" از گروه دوستان زمين به خبرنگار BBC گفت: "اگر انجمن سلطنتي واقعا نگران خطرات بالقوه اين محصولات بر طبيعت است بايد مانع تجاري شدن تولي آن شود." وي افزود: "نظارت بلند مدت جلوي اثرات تخريبي آن را نخواهد گرفت. به شركتهاي زيست فناوري نبايد اين اجازه داده شود كه طبيعت كشور ما را به يك آزمايشگاه بزرگ تبديل كنند."


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________