شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

روش جديد براي جلوگيري از گرده افشاني ناخواسته گياهان تغيير يافته ژنتيكي
منبع: Associated Press

به منظور جلوگيري از انتشار گرده گياهان تغيير يافته ژنتيكي در مزارع مجاور, پژوهشگران روشي را طراحي كرده اند كه از گرده افشاني ناخواسته جلوگيري ميكند. آنان اميدوارند اين روش در صورت تكامل, كشاورزان را قادر سازد كه بدون نگراني از آلوده كردن مزارع مجاور, بتوانند از محصول خود بذرگيري كنند.
محصولات تغيير يافته ژنتيكي بخش چشمگيري از كشاورزي ايالات متحده را در بر ميگيرد. برابر برآوردهاي وزارت كشاورزي ايالات متحده, 38 درصد ذرت و 80 درصد سوياي كشت شده در سال آينده توليدات زيست فناوري خواهند بود. در حالي كه شهروندان ايالات متحده از اين محصولات كم و بيش استفاده ميكنند, اروپايي ها نسبت به سلامت اين مواد ترديد دارند. اتحاديه اروپا ممنوعيت ورود توليدات غذايي زيست فناوري از ايالات متحده را به مدت 4 سال اجرا خواهند كرد, كاري كه براي ايالات متحده در سال 300ميليون دلار هزينه در بر دارد. اين ممنوعيت همچنين توجه عده اي را به احتمال اختلاط گرده گياهان مزبور با گونه هاي طبيعي جلب كرده, چرا كه ممكن است صدور محصولات غذايي طبيعي را هم با مشكل مواجه كند.
براي جلوگيري از اين اختلاط, تيم پژوهشي به سرپرستي "يوهان شرنتانر" از مركز تحقيقات غلات و دانه هاي روغني شرق كانادا, روشي پيشنهاد كرده در در نشريه الكترونيكي آكادمي علوم ايالات متحده منتشر شده است.
با وجودي كه اين روش تنها در مورد توتون اجرا شده, "شرنتانر" معتقد است اين روش در مورد بيشتر گياهان زراعي قابل اجراست, به شرط آن كه عوامل ژنتيكي موثر در اين پديده براي هر گياه شناسايي شده باشد. به گفته وي, "محدود نگاهداشتن ژن هاي دستكاري شده در يك مجموعه زراعي كاملا ممكن و با يك رابطه ساده قابل بيان است.
"دوگ گوريان شرمن" از مركز "دانش براي عموم" ميگويد "اين روش ممكن است موافقان و مخالفان زيادي داشته باشد, ولي امكان استفاده از اين روش بهرحال بايد بررسي شود. مسئله مهم اين است كه اين راهكار بعدا چگونه به كار برود"
"وين فايفر" استاد زراعت دانشگاه كنتاكي معتقد است با وجودي كه اين راهكار تا حدي جوابگوست, روش به كار گرفته شده براي يك سيستم دوره اي توليد بذر غير عملي به نظر مي آيد. او مي افزايد: "مقاله منتشر شده روشن نكرده كه اين روش چگونه كارايي كامل خود را در نسلهاي بعد حفظ ميكند. من اين را يك روش فوق العاده براي جلوگيري از انتشار گرده تغييريافته ژنتيكي براي تمام محصولات نميدانم."
در اين پژوهش, تيم تحقيقاتي ژني را كه باعث مردن و جلوگيري از جوانه زدن بذر ميشود به گياه منتقل كردند. اين ژن در تلاقي با گياه حاوي ژن "غيرفعال كننده" منجر به توليد گياهاني ميشود كه بذور آن داراي قوه ناميه است و با خود گرده افشاني, قوه ناميه خود را در نسلهاي بعد نيز حفظ ميكند. اما در صورت تلاقي با گياه طبيعي ژن هاي "كشنده بذر" و "غيرفعال كننده" از هم تفكيك شده و بذور گياه حاصل رشد نخواهد كرد.
با وجودي كه اين روش در آزمايشگاه به خوبي عمل ميكند, "شرنتانر" و "استيون فابيجانسكي" (پژوهشگر همكار) معتقدند اين روش براي آزمايشهاي مزرعه اي نياز به تكميل دارد. آنها معتقدند كه عمل ژن غيرفعال كننده بايد دقيقتر باشد. علاوه بر اين احتمالا به عامل ژنتيكي ديگري هم نياز است كه وجود ژن غيرفعال كننده را كنترل كند.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________