شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

راهكارهاي زيست فناوري موز را از خطر انقراض نجات ميدهد

منبع: New Zealand Herald

پيشگفتار: خبر BBC با عنوان "موز, ميوه رو به انقراض"

دانشمندان مركز تحقيقات كشاورزي كانتربوري (وابسته به موسسه Crop & Food Research)  در زلاندنو معتقدند با روشي مشابه آنچه براي توليد سيب زميني مقاوم به بيماري به كار برده اند, قادر به نجات موز از خطر انقراض هستند.
"مقبول احمد" از موسسه مزبور, معتقد است امكان توليد موز مقاوم به بيماري "لكه سياه موز" با كمك دستكاري ژنتيكي ميسر است. متخصصان بر اين باورند كه اين بيماري ميتواند موز را ظرف 10 سال آينده منقرض كند.
شركت Crop and Food اخيرا موفق به توليد سيب زميني مقاوم به آفات شده است. اين رقم سيب زميني در ماه اكتبر (آبان-آذر) آينده به بازار ارائه ميشود.
دكتر "احمد" اظهار ميدارد روش توليد اين رقم مشابه توليد سيب زميني و ساير محصولات تغيير يافته ژنتيكي است. وي كه اخيرا سفري به پاكستان داشته, ميگويد لكه سياه موز باعث رو به نابودي رفتن كشت اين گياه در مناطق كراچي و حيدر آباد (نزديك مرز هند) شده است.
او مي افزايد: "ارتفاع طبيعي درخت 2 متر است. اين بيماري باعث ميشود ارتفاع درخت در اثر خشكيدگي به يك متر كاهش پيدا كند, و در نهايت مرگ گياه را به دنبال خواهد داشت.
اگر گياه مقاوم به بيماري توليد نشود, بسياري از كشورهاي جهان سوم با چالشهاي اقتصادي و اجتماعي روبرو ميشوند. براي اين منظور, زلاندنو 230ميليون دلار در كشورهاي مختلف آسيا و اقيانوسيه سرمايه گذاري كرده و از تعدادي پروژه تحقيقاتي در آفريقا و آمريكاي لاتين حمايت مالي ميكند. در برخي از كشورهاي مورد حمايت زلاندنو نظير ساموا و تونگا, اين محصول مهمترين منبع درآمد به شمار ميرود.
به گفته دكتر "احمد", زلاندنو توانايي توليد موز تغيير يافته ژنتيكي را دارد. او همچنين توضيح ميدهد كه بهنژادي سنتي در مورد موز  عملي نيست چرا كه ارقام خوراكي موز همگي نابارور بوده  و به طريق غيرجنسي ازدياد ميشوند.
اين امر كه توليد موز تغيير يافته ژنتيكي هرچه زودتر به مرحله اجرا درآيد و يك همكاري بين المللي در اين خصوص ايجاد شود از اهميت بسزايي دارد.
دكتر "احمد" همچنين مي افزايد كه به دليل عدم توليد بذر و گرده, خطر آميختگي ژنتيكي محصولات ديگر با موز تغيير يافته ژنتيكي مطلقا وجود ندارد.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________