شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

شير غني از پروتئين از گاوهاي تغيير يافته ژنتيكي
منبع: Nature


شير غني از پروتئين توليد همسانه (كلون) گاوهاي تغيير يافته ژنتيكي ميتواند منجر به كاهش هزينه ها در توليد پنير شود. توليد كننگان محصولات لبني براي توليد پنير و خامه بستني به شير كمتري نياز خواهند داشت.
گاوهاي توليدي از همسانه هاي دستكاري شده كه در زلاند نو پرورش مي يابند, شيري با 13% پروتئين بيشتر از گاوهاي معمولي توليد ميكنند. ريخته ارثي اين گاوها حاوي نسخه هاي بيشتري از ژن مربوط به توليد كازئين (پروتئين شير, ماده كليدي در توليد پنير و ماست) مي باشد.
"گوتز لايبل" از شركت AgResearch ميگويد: "اهميت اين پروتئين ها از آن جهت است كه شير ضمن افزايش ارزش غذايي, همچنان حالت مايع خود را حفظ ميكند." براي ارائه اين نژاد گاو به بازار, گروه تحقيقاتي وي در حال حاضر  مشغول بررسي اثر اين افزايش پروتئين بر ميزان كلسيم شير و نيز خواص لخته شدن آن است.
بيشتر متخصصين بر اين باورند كه اين شير با شير بدست آمده از گاوهاي طبيعي تفاوتي نخواهد داشت. همچنين نگراني كمتري نسبت به مصرف شير توليدي از گاوهاي تغيير يافته ژنتيكي وجود دارد.
"ويل آيستون" از كالج دامپزشكي ويرجينيا-مريلند سلامت شير را بسته به ژني ميداند كه وارد ريخته ارثي گاو شده. به عنوان مثال, در ريخته ارثي برخي گاوها به منظور توليد محصولات دارويي دستكاري ميشود. بنابراين نفوذ كردن اين نوع داروها به شير توليدي ميتواند حساسيت هايي را در زمينه ايمني اين شيرها برانگيزد.
به گفته "مايكل رابرتز" متخصص ژنتيك جانوري از دانشگاه ميسوري, در مورد گاوهاي توليدي گروه تحقيقاتي "لايبل" چنين نگرانيي وجود ندارد: "اين گاوها ماده جديدي توليد نميكنند, تنها ماده اي طبيعي را به ميزان بيشتري توليد ميكنند. اين امر نبايد مشكل ساز باشد, هرچند آزمايشهايي كه سلامت اين شيرها را تاييد كند ضروري است."
به گفته "رابرتز" مقدار قابل توجهي شير توليدي گاوهاي همسانه سازي شده دور ريخته ميشود. در بسياري كشورها مصرف مواد غذايي توليدي دامهاي تغيير يافته ژنتيكي و نتاج آنها ممنوع است.
اداره امور غذا و داروي ايالات متحده هنوز در اين زمينه دستورالعملي منتشر نكرده است. تا زمان صدور اين دستورالعمل, شركتهاي توليد كننده شير از دام تغيير يافته ژنتيكي از فروش شير اين نوع دام خودداري ميكنند.
گاوهاي پرتوليد با افزودن ژن توليد كازئين در DNA در جنين 60 روزه بدست آمده است. در مرحله بعد هسته اين سلول جنيني به هسته تخمك نابارور منتقل شد. در نهايت, از 126 جنين تغيير يافته, 11 گاو با موفقيت از شير گرفته شده است.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________