شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

مشاهده تبادل ژني بين اجزاي مختلف گياهان تغيير يافته ژنتيكي

منبع: Nature

يافته هاي جديد ميتواند باعث بروز نگراني هاي جديدي در آينده محصولات غذايي تغيير يافته ژنتيكي شود. بر اساس اين يافته ها, ژن ها ميتوانند از كلروپلاست سلول (بخش مولد انرژي) به سلول گرده منتقل شده و به دنبال آن در سطح وسيع در طبيعت گسترش يابند.
مهندسان ژنتيك اميدوار بودند با دستكاري ژنتيكي در كلروپلاست خطر انتقال ژن به گونه هاي وحشي را مهار كنند. وجود ژن هاي دستكاري شده در هسته سلول محصولات تغيير يافته ژنتيكي موجود در بازار, منجر به افزايش نگراني در مورد جنبه هاي زيست محيطي آن شده است.
يافته ها نشان ميدهد از هر 16000 سلول, در يك سلول جابجايي ژن بين اجزاي سلولي مشاهده ميشود. قبلا احتمال چنين پديده اي صدها برابر كمتر تخمين زده شده بود. "آنيل دي" از دانشگاه منچستر كه در زمينه كلروپلاست ها مطالعه ميكند ميگويد:"ما ميدانستيم چنين پديده اي روي ميدهد ولي فراواني بالاي وقوع اين پديده تعجب برانگيز است."
"جرمي تيميس" از دانشگاه آدلايد, مدير گروه تحقيقاتي اين پژوهش, ميكوشد از بروز نگرانيها در مورد اين پديده جلوگيري كند. او اصرار دارد كه احتمال فعال بودن ژن هايي كه از كلروپلاست به گرده منتقل ميشوند بسيار ناچيز است و مي افزايد: "من نميخواهم باعث بروز نگراني بيشتر در مورد اين قبيل محصولات بشوم."
اما بهرحال دانستن احتمال اين "مهاجرت ژني" در ارزيابي محصولات تغيير يافته ژنتيكي موثر خواهد بود. "دي" كه مشاور دولت انگلستان در زمينه خطرات محصولات تغيير يافته ژنتيكي است, معتقد است كه اين درصد انتقال بايد براي برآورد خطر مورد توجه باشد.
باور صاحبنظران بر اين است كه كلروپلاست ها از موجودات تك سلولي به منشا ميگيرند و گياهان طي فرايند تكامل آن را جذب كرده اند. با وجودي كه آنها حاوي DNA هستند, اين DNA در توليد مثل جنسي گياه شركت نميكند. بر همين اساس, شركتهاي زيست فناوري مشغول يافتن روشي هستند كه ژن هايي نظير مقاومت به علفكش, حشره كش, و واكسن ها را به ژنهاي كلروپلاست گياه منتقل كنند.
گروه تحقيقاتي "تيميس" دو ژن نشاندار را به گياه توتون منتقل كردند و سپس آنها را در 250000 نمونه از نتاج گياه مادري رديابي كردند. در 18 بذر ژن هاي نشاندار در هسته سلول ديده شد.
يكي از اين دو ژن به طور طبيعي تنها در هسته سلول فعال است, كه در نتاج اين فعاليت مشاهده شد. ژن دوم تنها در كلروپلاست فعال است, كه با انتقال به هسته سلول غير فعال شد. اين مشاهده مبناي استدلال "تيميس" است مبني بر اينكه احتمال فعال بودن ژن هاي كلروپلاست در ساير اجزاي سلولي بسيار ناچيز است.
همچنين نتيجه اين پژوهش توضيحي است براي اين پرسش كه چرا تنها تعداد محدودي از ژن ها طي دوران تكامل گياهان به هسته سلول منتقل شده اند. "تيميس" معتقد است كه اين پديده بسيار نادر است. به عبارت ديگر, احتمال انتقال ژن هاي كلروپلاست گياهان تغيير يافته  ژنتيكي به ساير گونه ها بسيار كم است.
در عين حال, نتيجه اين تحقيقات ميتواند به نوعي هشدار دهنده باشد. "دي" ميگويد: "فراواني اين پديده كم است, ولي نه در مقايسه با سطح زير كشت وسيع محصولات كشاورزي. حتي عاقلانه تر اين است كه در ژن هاي دستكاري شده تغييراتي داده شود كه احتمال فعال شدن آنها را در هسته سلول كمتر كند."

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments:
This momentousdecree warcraft leveling came as a great beacon light wow lvl of hope to millions of negroslaves wow power level who had been seared power leveling in the flames of power leveling withering wrath of the lich king power leveling injustice.wrath of the lich king power leveling it came as a WOTLK Power Leveling joyous daybreak to end the long WOTLK Power Leveling night ofcaptivity.WOTLK Power Leveling but one hundred years wlk power leveling later, we must face aoc gold the tragic fact thatthe age of conan power leveling negro is still not free. aoc power leveling one hundred years later,age of conan power leveling the lifeof the negro ffxi gil is still sadly crippled by the final fantasy xi gil manacles ofsegregation guild wars gold and the chains of discrimination. one hundred yearslater, maplestory mesos the negro lives on a lonely island of poverty in themidst of a vast ocean of material prosperity.dog clothes one hundred yearslater
 
Post a Comment

__________________________________________________________________