شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

تغذيه از ذرت تغيير يافته ژنتيكي باعث مقاومت به ژن Bt در آفات پنبه ميشود
منبع: Nature

بر اساس يافته هاي جديد, در ايالات متحده, پروانه ها قبل از مهاجرت پاييزه به جنوب (براي تغذيه از مزارع پنبه) تابستان خود را در مزارع ذرت به سر مي برند. اين مهاجرت سالانه ميتواند مانع ايجاد مقاومت به آفات در گياهان تغيير يافته ژنتيكي شود.
مقصد اين مهاجرتها به شدت بحث انگيز است. اين اطلاعات براي جلوگيري از آسيب رساندن پروانه ها به زراعت ضروري است.
"فرد گولد" و همكاران از دانشگاه كاروليناي شمالي براي رديابي كرم خوشه ذرت (Helicoverpa zea, كه به نامهاي كرم قوزه پنبه و كرم ميوه گوجه فرنگي هم مشهور است) از روشي كه در مطالعات باستانشناسي رايج است استفاده كردند.
40 الي 60 درصد پنبه زراعي جنوب ايالات متحده حاوي ژن Bt است كه از باكتري Bacillus thuringiensis به دست مي آيد. اين ژن گياه را قادر به توليد ماده اي سمي ميسازد كه براي بسياري از حشرات كشنده است. استفاده از اين ژن باعث كاهش خسارتي به ميزان 40ميليارد دلار شده است.
كرم خوشه ذرت در شرايط آزمايشگاهي نسبت به ژن Bt مقاومت نشان ميدهد, و اين ترس را به وجود مي آورد كه در شرايط مزرعه اي هم طي چند نسل به ماده سمي مقاوم شود.
لذا براي جلوگيري از مقاوم شدن آفت به سم, سطح زير كشت پنبه و ذرت تغيير يافته ژنتيكي به شدت كنترل ميشود. كشاورزان ملزم به كشت محصول طبيعي به طور پراكنده در بين قطعات كشتهاي تغيير يافته ژنتيكي هستند.
يافته هاي "گولد" مبني بر اينكه پروانه هاي آفت ذرت در منطقه شمال مركزي ايالات متحده با آفات پنبه جنوب از يك نوع هستند اين فرضيه را تقويت ميكند كه كشت پراكنده محصولات طبيعي نيز ممكن است چاره گسترش مقاومت به ژن Bt نباشد.
در عين حال اين يافته خبر خوبي تلقي ميشود. هم اكنون تنها 25% ذرت كشت شده در منطقه شمال مركزي حاوي زن Bt است. اين ارقام به اندازه پنبه حامل Bt به حشرات مقاوم نيستند.
بنابراين 75% ذرت باقيمانده مانع تقويت مقاومت حشره به ژن Bt ميشود. "بروس تاباشنيك" حشره شناس دانشگاه آريزونا نتايج بدست آمده را "هيجان انگيز" توصيف ميكند: "ذرت در اين سيستم مانند يك 'پناهگاه' است."
اما اگر درصد ذرت حامل Bt افزايش يابد -كه با توجه به پديد آمدن ارقام جديد چندان دور از ذهن نيست- پروانه ها با تغذيه تابستاني خود به سرعت نسبت به Bt مقاوم ميشوند.
با پرواز به جنوب, نسل بعدي اين پروانه ها كاملا در برابر Bt ايمن خواهند بود. "گولد ميگويد: "اگر 90% ذرت كشت شده در منطقه شمال مركزي حامل Bt باشد, دچار دردسر بزرگي خواهيم شد."
"گولد" ميگويد به دليل "چند غذايي" بودن لارو پروانه و جابجايي پروانه ها, تعيين اينكه لارو پروانه ها كجا رشد ميكنند دشوار است.
خوشبختانه راهي براي اينكار وجود دارد: گروه تحقيقاتي "گولد" نسبت ايزوتوپ هاي كربن (12 و 13) در رنگدانه هاي بال پروانه هاي ايالت تگزاس و لويزيانا را تعيين كردند. اين روش در مطالعات باستانشناسي براي تعيين عمر اشيا باستاني به كار ميرود. نسبت ايزوتوپ هاي كربن در پنبه و ذرت به دليل تفاوت در سازوكار فتوسنتز كمي متفاوت است. اين نسبت در حشرات بسته به اينكه در دوره لاروي از گياهان نازك برگ يا پهن برگ تغذيه كنند متمايز كننده است.
بخش بزرگي از پروانه هايي كه پژوهشگران در ماه اكتبر (مهر-آبان) در مزارع پنبه جمع آوري كرده بودند از برگ تيره غلات (نازك برگ) تغذيه كرده بودند. "گولد" معتقد است اين پروانه ها نمي توانند از ذرت ايالتهاي تگزاس و لويزيانا تغذيه كرده باشند, چرا كه اين محصول خيلي زود برداشت ميشود. آنها تنها ميتوانند از ايالتهاي شمال مركزي آمده باشند.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments:
Youth is warcraft leveling not a time of life;warcraft leveling it is a wow lvl state of mind; wow power level it is not power leveling amatter of World of warcraft Power Leveling rosy cheeks, red wrath of the lich king power leveling lips and supple knees;WOTLK Power Leveling it is a matter of thewill,wlk Power Leveling a quality of buy aoc gold the imagination,aoc gold a vigor of the emotions; it is thefreshness of the deep springs of life. Youth means a tempera-mental maplestory mesos predominance of courage over timidity, of the appetite formaple story mesos adventure over the love of ease. wow gold This often existsin a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by anumber of years.
 
Post a Comment

__________________________________________________________________