شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

گياهان تغيير يافته ژنتيكي به حفظ حيات وحش كمك ميكنند


منبع: Times


بر اساس يافته هايي كه بزودي به دولت انگلستان ارائه خواهد شد, گياهان تغيير يافته ژنتيكي ميتوانند به بقاي برخي گونه هاي در حال انقراض نظير چكاوك كمك كنند.
آزمايشهاي اوليه انجام شده جهت بررسي اثر گياهان تغيير يافته ژنتيكي بر محيط زيست در انگلستان حاكي از بهبود چشمگير در تراكم علفهاي هرز, بذر, و حشرات (سه منبع اصلي تغذيه پرندگان در حال انقراض) شده است.
در نتيجه كشت گياهان مقاوم به علف كش و كاهش استفاده از علف كش ها, پرنده هايي نظير  چكاوك, سهره, شانه بسر و ساير پرنگان رو به انقراض كمتر در معرض خطر علفكش ها قرار خواهند گرفت.
اين يافته ها يكي از معدود اطلاعات موجود در مورد اثرات زيست محيطي گياهان تغيير يافته ژنتيكي است كه در اختيار كميته دولتي قرار ميگيرد. اطلاعات بدست آمده از آزمايشهاي مزرعه اي كه عواملي چون تنوع زيستي را مطالعه ميكند تا ماه ژوييه (تیر) منتشر نخواهد شد. اين تاريخ براي كميته اي كه بناست در مورد كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي در انگلستان تصميم گيري كند بسيار دير است.
اين آزمايشها در ايستگاه تحقيقاتي Broom’s Barn بر روع چغندر قند انجام شده و بسياري از آزمايشهاي مزرعه اي را در بر ميگيرد.
مزارع چغندر قند به دليل رقابت ضعيف با علف هاي هرز (عمدتا گونه هاي وحشي تيره اسفناج) معمولا چند بار در طول سال, قبل از شخم و بعد از برداشت سمپاشي ميشود. با وجود موثر بودن اين سمپاشي بر افزايش محصول, از بين رفتن تخم علفهاي هرز بقاي پرندگان و حشرات را در زمستان به مخاطره مي اندازد. با كشت چغندرقند مقاوم به علف هرز, به علفهاي هرز فرصت رشد بين خطهاي كشت داده ميشود و سمپاشي تنها يك بار قبل از برداشت محصول انجام ميشود. در اين ميان بدون اينكه محصول آسيبي ببيند, علفهاي هرز به گل ميروند.
"جان پيجن" مدير ايستگاه Broom’s Barn گفته است است قبل از انتشار رسمي اين يافته ها از اظهار نظر در مورد آنها خودداري ميكند, ولي چكيده گزارشهاي غير رسمي, نتايج آزمايشها را موفقيت آميز ميخواند. در اين گزارش, علاوه بر ثابت ماندن محصول, تراكم بذر علفهاي هرز افزايش داشته است, كه ميتواند به عنوان منبع غذايي زمستاني پرندگان استفاده شود.
پروفسور "ويوين موسز" مدير عامل Cropgen از نتايج اين تحقيقات استقبال ميكند. او ميگويد: "اين تحقيقات ميتواند كارايي يك روش جديد مواجهه با علفهاي هرز را به نمايش بگذارد كه در آن بدون افت محصول, جلوي گلدهي علف هرز هم گرفته نشده است. در نتيجه ميتوان گفت بخشي از ترس از محصولات تغيير يافته ژنتيكي بدون پايه است."
علاوه بر چغندر قند, آزمايشهاي مشابهي با بكارگيري ساير گياهان تغيير يافته ژنتيكي نظير ذرت, كلزا, و چغندر علوفه اي در حال انجام است.
پرندگاني كه بيشترين بهره را از اين گونه محصولات ميبرند عبارتند از چكاوك (يكي از شاخصهاي مهم ارزيابي هاي زيست محيطي) سهره و شانه بسر.
صاحبنظران مستقل يافته هاي ايستگاه تحقيقاتي Broom’s Barn را مثبت ارزيابي ميكنند, اما در عين حال معتقدند كه اثرات زيست محيطي گياهان تغيير يافته ژنتيكي بسته به فصل ميتواند تغيير كند. "مارك آوري" از انجمن سلطنتي حمايت از پرندگان ميگويد: "اين يافته ها از جنبه توليد بذر علفهاي هرز جالب است, ولي مسئله اصلي فراواني اين بذرها در پاييز و زمستان است. اگر بعد از سمپاشي و برداشت بذر علفهاي هرز از بين برود, مزيتي براي پرندگان نخواهد داشت. اين نتايج تنها در سطح كوچك معتبر هستند. ما منتظريم كه نتايج آزمايشهاي مزرعه اي هستيم تا بتوانيم اثرات اين روش را در تنوع زيستي مشاهده كنيم."
"ميك كراولي" استاد اكولوژي گياهي كالج سلطنتي معتقد است با وجود مفيد بودن گياهان مقاوم به علفهاي هرز, تعميم اين نتايج از مقياس آزمايشگاهي به كشاورزي تجاري جاي ترديد دارد. او مي افزايد: "كارايي اين روش بسته به اين است كه كشاورزان چگونه اين راهكارها را به كار ببندند. ترس من از اين است كه كشاورزان هميشه صبر به خرج نداده و علفكش را خارج از الگوي بهينه آن به كار ببرند."


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments:
welcome to the wow power leveling cheap wow power leveling service site, buy cheap wow gold,wotlk gold,world of warcraft power leveling buy wow gold
 
Post a Comment

__________________________________________________________________