شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

باكتري هاي تميز كننده دندانها


منبع: Nature


با دستكاري ژنتيكي در نوعي باكتري موجود در ماست, اين باكتري با عوامل پوسيدگي دندان مبارزه ميكند.
موشهايي كه دندانهايشان با اين نوع باكتري آغشته شده بود, در مقايسه با موشهاي عادي كمتر دچار پوسيدگي دندان شدند. توليد باكتري هاي مشابه در ساير مواد غذايي ميتواند امكان مبارزه با ساير ميكرب ها را در دهان يا دستگاه گوارش فراهم كند.
"لنارت هامارستورم" از موسسه كارولينسكا در استكهلم سوئد با دستكاري ژنتيكي در باكتري Lactobacillus zeae آن را وادار به توليد پادتن از بين برنده باكتري Streptococcus mutans كردند. Streptococcus mutans شايعترين عامل پوسيدگي دهان به شمار ميرود.
اين پادتن به ملكولهايي كه باكتري Streptococcus mutans را به دندانها ميچسبانند متصل شده و باعث ميشود دو باكتري به هم چسبيده و وارد گلو شوند. "هامارستورم" معتقد است  Lactobacillus zeae با توليد اسيد لاكتيك باعث كشته شدن Streptococcus mutans ميشود.
باكتري هاي Lactobacillus مسئول فرايند تخميري هستند كه شير را به پنير تبديل ميكند. توليد كنندگان مواد غذايي در فكر افزودن اين باكتري به غذاهايي نظير ماست هستند تا باكتري هاي مفيد را تقويت كنند.
اين اولين باري است كه عامل پادتن از منبعي غير از عامل مصون شونده تامين ميشود. "ويم بورسما" از موسسه علوم جانوري لليستاد ميگويد: "تلاشهاي قبلي در اين زمينه موفق آميز نبوده. به نظر ميرسد اين يكي به خوبي عمل ميكند."
گروه تحقيقاتي "هامارستورم" اكنون در حال بررسي امكان انتقال ژن پادتنهاي ديگر نظير پادتن ويروس عامل اسهال و نيز باكتري عامل زخم معده به باكتري Lactobacillus هستند.
به گفته "هامارستورم" باكتري هاي مفيد ميتوانند براي درمانهاي ارزان قيمت در كشورهاي در حال توسعه به كار روند. وي همچنين پيش بيني مي كند كپسول هاي حاوي باكتري ضد اسهال به زودي مورد استفاده همگاني قرار گيرد.
به نظر او اين دستاورد ظرف يك يا دو سال آينده در دسترس خواهد بود. اما مقررات مربوط به موجودات زنده تغيير يافته ژنتيكي و نيز ديدگاههاي عمومي در اين باره ممكن است مانع از رسيدن اين محصولات به بازار ظرف 5 تا 10 سال آينده شود.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________