شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

كارشناس سازمان ملل, امنيت مواد غذايي تغيير يافته ژنتيكي را مورد ترديد قرار داد


منبع: رويتر


يك كارشناس حقوق بشر سازمان ملل, نسبت به امنيت محصولات غذايي تغيير يافته ژنتيكي ابراز ترديد كرد و مدعي شد شركتهاي بزرگ در مقايسه با ملل فقير, سود چشمگيري از اين توليدات برده اند.


"ژان زيگلر" بازرس ويژه سازمان ملل در امور غذا گفت, وي نظر موسسات غير دولتي را ( كه معتقدند مصرف اين مواد در بلند مدت خطرناك است) بر نظر سازمان بهداشت جهاني (كه مدعي سلامت اين مواد است) مقدم ميداند.


وي به خبرنگاران گفت : "تمام متخصصين تغذيه و زيست شناسان صاحب نام اين موسسات [غير دولتي] معتقدند مصرف اين مواد در بلند مدت خطرآفرين است. آنان ميگويند ما هنوز به حد مطلوب ايمني نرسيده ايم و من حرف آنان را قبول دارم."


كشورهاي قحطي زده جنوب آفريقا بر سر دوراهي بين قبول محصولات تغيير يافته ژنتيكي (عمدتا توليد ايالات متحده) و ملاحظات زيست محيطي مربوط به اين مواد و تاثيرات منفي احتمالي آن بر كشاورزي ملي شان, در شك و ترديد به سر ميبرند.


برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني حاكي از اين است كه 14.4 ميليون نفردر لسوتو, مالاوي, سوازيلند, زامبيا, زيمبابوه و موزامبيك در معرض خطر قحطي هستند. زيمبابوه از رد كمك غذايي حاوي مواد تغيير يافته ژنتيكي منصرف شده است, ولي زامبيا همچنان از پذيرش اين كمكها امتناع ميكند.


"زيگلر" ميگويد: "من مخالف ادعاي شركتهاي چند مليتي مبني بر لزوم استفاده از مواد تغيير يافته ژنتيكي براي مبارزه با قحطي هستم. هنوز مواد غذايي طبيعي براي تغذيه بشريت به وفور يافت ميشود."


جداي از ملاحظات بهداشتي, "زيگلر" معتقد است كشاورزاني كه اقدام به خريد بذور اينگونه محصولات از شركتهاي زيست فناوري ميكنند, 'براي هميشه' مجبور به خريد اين بذور خواهند بود.


وي كه سابقا يك نماينده سوسياليست مجلس سويس بوده, معتقد است كه توليد مواد غذايي تغيير يافته ژنتيكي تنها با هدف سودآوري و برتري اقتصادي شركتهاي چند مليتي صورت ميگيرد.


اين گزارش با عنوان "وضعيت غذا در جهان" در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شد.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________