شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

ژن بروز آلرژي در سويا حذف شد

منبع: New Scientist

پروتئيني در گياه سويا كه عامل طيف وسيعي از حساسيتها به شمار ميرود بوسيله دستكاري ژنتيكي حذف شد. دانشمندان اين دستاورد را نمونه اي از توليد مواد غذايي سالم تر (بجاي صرفا ارقام پرمحصولتر) ميدانند.
حساسيت به سويا بيشتر در كودكان زير 5 سال بروز ميكند اما درصد كمي از بزرگسالان هم اين حساسيت را نشان ميدهند. بيشتر انواع آلرژي به صورت كهير, خارش, و اسهال نمود ميكند, ولي در برخي موارد باعث واكنشهاي شديدي در بدن ميشود. 50% از اين واكنشها به دليل وجود پروتئيني موسوم به P34 در سويا ميباشد.

محققين وزارت كشاورزي ايالات متحده و شركت Pioneer Hi-Bred International موفق به حذف ژن موسوم به P34 از سويا شده اند. و سويا فاقد اين نوع پروتئين از سال گذشته در هاوايي كشت شده است. براي حذف اين ژن, اين گروه روشي را براي "غير فعال كردن" اين ژن به كار بردند كه "غير حساس كردن" نام دارد.

مكانيسم ناشناخته

براي اين منظور, نسخه هاي اضافي از ژن P34 به ماده وراثتي گياه متصل شد. در عمل به جاي افزايش توليد پروتئين, توليد آن متوقف شد. اين امر از آن جهت روي ميدهد كه ژن هاي اصافي, موجب افزايش توليد mRNA مولد P34 ميشود. گياه اين افزايش توليد غير عادي را آلودگي ويروسي تلقي كرده و mRNA توليد شده را به كلي (شامل نسخه اصلي گياه) نابود ميكند. محققين متوجه شدند كه اين روش هيچ آسيبي به بقيه پروتئينها نزده و گياه به طور طبيعي رشد ميكند. با وجود اينكه نقش اين پروتئين ناشناخته است, به نظر ميرسد تاثير مهمي بر سلامت گياه ندارد. قرار گرفتن سرم خون افراد حساس در معرض اين نوع سويا, منجر به توليد هيچ نوع پادتن نشد, كه دليل بر حذف موفقيت آميز پروتئين P34 است.

"آنتوني كيني" از شركت Pioneer گفته است كه قدم بعدي آزمون حساسيت بر روي خوكها و سپس انسان است. بهنژادي سالم قبل از اينكه رقم غير حساسيت زاي سويا آزاد شود, محققين بايد دو ژن حساسيت زاي ديگر را در اين رقم غير فعال كنند.

"كيني" اين كار را مشكل نميداند. به گفته او با وجود اينكه ارقام وحشي بدون ژن P34 گزارش نشده اند, برخي از آنها فاقد ساير ژنهاي حساسيت زاي ديگر هستند. با اصلاح اين ارقام وحشي, ممكن است تنها حذف ژن P34 منجر به توليد رقم مطلوب شود. سلامت مواد غذايي تغيير يافته ژنتيكي, منجر به كاهش اعتراض افرادي ميشود كه معتقدند تمركز اهداف تحقيقاتي بر روي سود توليد كنندگان است, و نه سلامت مصرف كننده.

اما "جين ريسلر" متخصص زيست فناوري معتقد است كه اين نوع دستاوردها باعث خاتمه يافتن نگراني ها نميشود, بلكه تنها يك عامل در ملاحظات ايمني فراورده هاي زيست فناوري به شمار ميرود.

بخشي از خبر BBC در اين مورد:

"آدريان بب" فعال گروه "دوستان زمين" به خبرنگار BBC گفت: "در اين تحقيقات بايد توجه زيادي به اثرات فعال و غير فعال كردن ژنها بشود. نكته اي كه نبايد از نظر دور بماند اين است كه مواد غذايي تغيير يافته ژنتيكي خود باعث بروز آلرژي ميشوند. دانشمندان فرايند دستكاري ژنتيكي را بخوبي انجام ميدهند ولي به جنبه هاي ايمني تحقيق توجه نميشود. در مورد تمام محصولات تغيير يافته ژنتيكي بايد اين اطمينان حاصل شود كه آنها از زنجيره غذايي بركنار بمانند. اين مسئله اي است كه صنعت زيست فناوري از كنترل آن ناتوان است."

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________