شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

گياهان تغيير يافته ژنتيكي علفهاي هرز را تقويت ميكنند


منبع: New Scientist


دانشمندان آمريكايي دريافته اند كه علفهاي هرز در نتيجه تلاقي با گياهان تغيير يافته ژنتيكي قويتر و مقاومتر شده اند. همزمان, يك تيم تحقيقاتي در فرانسه نشان داده اند كه علفهاي هرز به راحتي با گرده چغندر تغيير يافته ژنتيكي بارور ميشوند.
اين يافته ها نشان ميدهد كه توجه به صفاتي كه ممكن است اين گياهان به طور ناخواسته به طبيعت انتقال دهند تا چه حد مهم است.
"جرمي سويت" از انجمن ملي گياهشناسي كشاورزي انگلستان بر لزوم بهره گيري از راهكارهاي جلوگيري از انتشار ژن تاكيد ميكند: "اگر شما نگران ژنهايي هستيد كه گونه هاي وحشي را تغيير ميدهند, بهترين راه حل توقف توليد گياهان تغيير يافته ژنتيكي است."
"آليسون سنو" از دانشگاه ايالتي اوهايو نشان داد كه آفتابگردان وحشي (يك علف هرز رايج در ايالات متحده) در تلاقي با آفتابگردان مقاوم به آفت, 50% بيشتر بذر توليد ميكند. او نتايج را "غافلگير كننده" توصيف ميكند.
خويشاوندان وحشي
در عين حال "سنو" در مورد بزرگ جلوه دادن قضيه هشدار ميدهد. او ميگويد "اين بدان معني نيست كه گياهان تغيير يافته ژنتيكي خطرناكند. من بر اين باورم كه ما تنها بايد توجه داشته باشيم كه اين ژنها براي علفهاي هرز هم مفيدند و بايد مراقب آنها بود"
"دويل كار" سخنگوي Pioneer Hi-Bred نيز خاطر نشان ميكند كه برخي گياهان تغيير يافته ژنتيكي نظير سويا و ذرت هيچ خويشاوند وحشي در ايالات متحده ندارند. در مورد كلزاي تغيير يافته ژنتيكي هم تنها گرده افشاني بين گونه هاي طبيعي مشاهده شده است. او اضافه ميكند: "اين امر هم به ژن و هم به گياه بستگي دارد. البته شما حق داريد كه بپرسيد در صورت وقوع تلاقي تفسير شما چه خواهد بود"
گسترش ژنها
موسسات زيادي در زمينه توليد چغندر تغيير يافته ژنتيكي فعاليت ميكنند. يافته هاي "هنك فون ديك" از دانشگاه لي فرانسه بيانگر اين است كه شباهت بين گونه هاي مختلف چغندر دست كم گرفته شده. او در مقاله اخير خود آورده: "ما بين تمام گونه ها تبادل ژني مشاهده كرديم."
"فون ديك" معتقد است راه حلهايي نظير دوبرابر كردن ژنهاي چغندر تغيير يافته ژنتيكي هرچند تبادل ژن را محدود ميكند, اما آن را به طور كامل متوقف نميكند. او اين امر را "تقريبا اجتناب ناپذير" ميخواند.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________