شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

DNA گياهان تغيير يافته ژنتيكي در باكتريهاي روده انسان رديابي شد


منبع: New Scientist


براي اولين بار ثابت شد كه باكتريهاي موجود در روده انسان قادر به جذب DNA غذاهاي تغيير يافته ژنتيكي هستند.
البته اداره استاندارد غذايي انگلستان كه سرپرستي اين تحقيق را به عهده داشته, اظهار ميكند كه اين يافته بيشتر اطمينان دهنده بوده تا هشدار دهنده, چرا كه مقدار رديابي شده بسيار ناچيز و تنها در شرايط خاص مشاهده شده است.
با اين وجود مخالفين مواد غذايي تغيير يافته ژنتيكي اين نتايج را دليل مثبتي براي هشدارهاي خود به شمار مي آورند, مبني بر اينكه باكتريهاي روده انسان امكان جذب ژنهاي مقاوم به آنتي بيوتيك را از اين دسته مواد غذايي دارند.
"آدريان بب" از فعالان گروه "دوستان زمين" ميگويد: "اين ابتداي كار است. ما بارها در اين خصوص هشدار داده ايم. اكنون تنها با يك مورد آزمايش اين خطر تاييد شده است"


ساندويچ و بستني


"هري گيلبرت" و همكاران از دانشگاه نيوكاسل, پس از تغذيه داوطلبان با ساندويچ و بستني حاوي سوياي تغيير يافته ژنتيكي به اين نتيجه دست يافتند.
براي مشاهده چگونگي جذب مواد غذايي تغيير يافته ژنتيكي در بخشهاي مختلف دستگاه گوارش, 12 فرد سالم و 5 فرد كه روده بزرگشان با جراحي برداشته شده بود با اين غذاها تغذيه شدند.
مدفوع افراد سالم طبق آزمايشها, فاقد DNA مواد غذايي مزبور بود (همگي هضم شده بودند) در ضمن هيچ نشانه اي از جذب DNA توسط باكتريها به چشم نميخورد.
اما وقتي مدفوع افراد جراحي شده (محتويات انتهاي روده كوچك) بررسي شد, 3.7% از DNA مواد غذايي در آن سالم يافت شد.
در 3 نفر از 7 نفر مزبور, جذب DNA توسط باكتريها مشاهده شد. ولي "با وجود تلاش فراوان" آنها موفق به خالص سازي باكتريهايي كه DNA را جذب كرده بودند نشدند. آنها چنين نتيجه گرفتند كه تنها درصد كوچكي از باكتريها DNA را جذب كرده بودند.
آنزيم مخرب
براي توجيه اين دو گروه تيم تحقيقاتي "گيلبرت" اينگونه نتيجه گرفتند كه DNA در روده كوچك سالم مانده ولي در روده بزرگ از بين ميرود.
احتمال ميرود افراد جراحي شده آنزيمي را كه باعث تخريب DNA ميشود به ميزان كمتري توليد ميكنند. يك دليل براي تاييد اين فرض اين است كه DNA غير تغيير يافته (سوياي طبيعي) هم به همان ميزان در مدفوع اين گروه يافت شد. سخنگوي اداره استاندارد غذايي در اين باره گفت: " اين نشان ميدهد كه DNA تغيير يافته ژنتيكي مانند DNA طبيعي در بدن عمل ميكند"
در آزمايش ديگري, گروه "گيلبرت" دريافتند كه باكتريها نوعي DNA حلقوي موسوم به پلاسميد را جذب ميكنند, اما فراواني اين جذب 1 در 3000 گزارش شد.
همچنين مشاهده شد كه باكتري حاوي اين نوع DNA نميتوانند ماده وراثتي خود را به سلولهاي روده منتقل كنند. تيم "گيلبرت" اين داده ها را دليل محكمي ميداند بر اينكه سوياي تغيير يافته ژنتيكي خطر قابل ملاحظه اي براي سلامت انسان ندارد


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________