شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

عملكرد بالاي برنج تغيير يافته ژنتيكي در مزارع آزمايشي در چين


منبع: BBC


به گفته يك گروه از محققين بين المللي, مشاهدات اوليه از يك واريته جديد برنج تغيير يافته ژنتيكي در چين نشان داده كه اين محصول ميتواند باعث بهبود در وضعيت كشاورزي و همچنين تغذيه منطقه شود.


به گفته توليد كنندگان اين رقم در چين و فيليپين اين رقم برنج (كه براي افزايش مقاومت به آفات در ريخته ارثي آن دستكاري شده), در مقايسه با ارقام معمولي محصول بيشتري دارد.
اين رقم برنج با توليد نوعي پروتئين به نام Bt نسبت به آفات مقاوم ميشود. Bt تركيبي حشره كش بوده و از نوعي باكتري خاكزي به دست مي آيد. تا كنون ژن توليد Bt به پنبه, ذرت و سيب زميني هم منتقل شده است. (1)


منبع اصلي غذا


برنج در مشرق زمين سابقه چند هزار ساله دارد و غذاي اصلي 40% مردم جهان را تشكيل ميدهد.
از سال 1976 (1355 شمسي) بيشتر بذور برنج كشت شده در آسيا, ارقام دورگ بوده اند. ارقام دورگ نسبت به ارقام خالص پر محصولتر ولي نسبت به برخي آفات و بيماريها حساس تر بوده اند.
تغييرات ژنتيكي در برنج به منظور جلوگيري از خسارت آفات انجام ميشود كه ميتوانند باعث نابودي كامل محصول شوند.
ارقام جديد مقاومت بالايي به دو آفت كرم ساقه خوار(2) و كرم برگخوار(3) نشان داده, و آزمايشهاي اوليه حاكي از محصول بالا نيز هست.


ديدگاههاي متفاوت


اين رقم جديد ميتواند باعث افزايش توليد برنج در كشورهاي در حال توسعه بشود. ولي عده اي بر اين باورند كه اين رقم تنها براي كشاورزاني سودمند است كه صاحب سرمايه و زمين خوب باشند, و تاثيري به حال كشاورزان فقيري كه در شرايط نامطلوب كار ميكنند نخواهد داشت.


محققين دانشكده كشاورزي هوازونگ در چين و موسسه بين المللي تحقيقات برنج در فيليپين در اين تحقيق شركت داشتند. مقاله اين تحقيق در مجله Nature Biotechnology منتشر شده است (چكيده مقاله به انگليسي)


پي نوشتها:


1) ژن توليد Bt از باكتري Bacillus thuringiensis به دست مي آيد
2) با نام علمي Scirpophaga incertulas
3) با نام علمي Cnaphalocrocis medinalis


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________